Stanovy

Stanovy České asociace amaterské autodráhy, o.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení

Název sdružení: Česká asociace amatérské autodráhy o.s.
Používaná zkratka: ČAAA
Sídlo sdružení: Tatranská 860/7, 463 01, Liberec

Článek II.
Činnost České asociace amatérské autodráhy (dále jen asociace)

Činností a posláním asociace je především:
1. Propagovat amatérskou autodráhu v různých formách a na celém území ČR.

2. Reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích.

3. Spolupracovat s podobnými zahraničními sdruženími, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností členů Asociace.

4. Hájit zájmy a práva členských klubů.

5. Zajišťovat poradenskou činnost a pomoc pro členy asociace v oblasti legislativy, metodiky, ekonomiky a materiálního zabezpečení při jejich činnosti.

6. Koordinovat a zastřešovat spolupráci jednotlivých členů na společných projektech, které asociace organizuje nebo na nich spolupracuje.

7. Vytvářet dokumenty, pravidla, směrnice a řády týkající se chodu asociace, nebo společných zájmů klubů sdružených v asociaci.

Článek III.
Členství v asociaci

1. Asociace je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb.

2. Členem může být klub na bázi občanského sdružení, který souhlasí se stanovami asociace, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů asociace.

3. Členem sdružení se stává každý klub, který si podá přihlášku do asociace, zaplatí členský příspěvek a její členství je schváleno výkonnou radou asociace.

4. Členství zaniká písemným odhlášením člena ze sdružení, vyloučením pro porušení stanov, zánikem, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, zánikem asociace.

5. Členem asociace se rozumí každý přijatý klub. Člen asociace může být v tomto dokumentu a navazujících dokumentech označen jako člen asociace, nebo členský klub.

6. Zakládajícímí členy asociace jsou pan Dušánek Jakub, Frűhling Petr a Jeřábek Michal.

Článek IV.
Orgány asociace

1. Orgány asociace jsou:
a. Valná hromada (dále jen VH)
b. Výkonná rada (dále jen VR)
c. Revizní komise (dále jen RK)

Článek V.
Práva a povinnosti členů asociace a zástupců členů asociace

1. Každý členský klub má právo prostřednictvím svých zástupců (volených, jmenovaných, či s pověřením vedení
jednotlivých členských klubů):
a. volit zástupce členských klubů do orgánů asociace
b. navrhovat vlastní zástupce k volbám do orgánů asociace
c. na pomoc a služby asociace poskytované jejím členským klubům
d. obracet se s podněty a připomínkami na VR asociace
e. odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí VR
f. využívat výhod a slev zajišťovaných pro něho asociací

2. Mezi povinnosti členských klubů a jejich zástupců patří zejména:
a. dodržovat stanovy asociace a jiné dokumenty asociací přijaté
b. podílet se na činnosti asociace
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace
d. platit členské příspěvky
e. svým vystupováním nepoškozovat jméno asociace

3. Zástupci členských klubů zvolení do orgánů asociace jsou povinni prosazovat oprávněné zájmy všech členů asociace a aktivně se účastnit potřebných jednání.

4. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné, při jejich výkonu přísluší členům náhrada pouze nezbytně nutných výdajů.

Článek VI.
Valná hromada (VH)

1. Je nejvyšším orgánem asociace.

2. Svolává ji VR nejméně 1x za 3 roky.

3. Svolání VH musí být oznámeno členským klubům asociace minimálně 14 dní před konáním VH. Informace o svolání VH musí být zaslána písemně nebo elektronicky, na adresu členského klubu asociace. Informaci o svolání VH je možno dále zveřejnit na webových stránkách asociace, případně na webových stránkách jednotlivých členských klubů asociace.

4. Termín, program a klíč ke svolání VH určuje VR asociace. Klíčem ke svolání VH se rozumí určení platného počtu delegátů VH. VR musí určit počet delegátů VH s hlasem rozhodujícím, a to v počtu minimálně jednoho, nejvýše však tří delegátů z každého členského klubu asociace.

5. Právo účastnit se VH mají všichni členové asociace, a to prostřednictvím zástupců členských klubů (delegátů VH s hlasem rozhodujícím dle klíče určeného VR), nebo jako host s hlasem poradním.

6. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna více než třetina oprávněných delegátů všech členských klubů asociace. Nedostaví-li se potřebný počet členů, svolá předseda, nebo VR novou VH dle stejného klíče. Pokud není ani na třetí pokus VH usnášeníschopná, je VR asociace oprávněna prohlásit takovouto VH za usnášeníschopnou, a to v takovém počtu delegátů, v jakém se delegáti (zástupci členských klubů) na tuto VH dostavili. VH je v takovém případě tzv. vynuceně usnášeníschopná a tato VH rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

7. VH rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí o zrušení asociace, nebo hlasování o změně stanov. K takovým rozhodnutím je nutný souhlas dvou třetin všech oprávněných (nikoliv přítomných) členů asociace. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na rozhodování na VH, která je tzv. vynuceně usnášeníschopná.

8. VH zejména:
a. schvaluje a mění stanovy asociace
b. schvaluje program jednání, volební a jednací řád VH
c. volí a odvolává členy výkonného výboru
d. schvaluje zprávu o činnosti VR asociace
e. schvaluje rozpočet, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise
f. schvaluje úkoly asociace pro příslušné období
g. volí a odvolává členy RK

Článek VII.
Výkonný rada (VR)

1. VR je výkonným orgánem asociace, která za svoji činnost odpovídá VH.

2. VR se sestává nejméně ze tří členů. Členem VR se stává zvolený zástupce členského klubu.

3. Prvními členy VR se stávají automaticky zakladatelé uvedení v článku III, bod 6.

4. VR volí ze svého středu volí přesdedu (článek VIII.) a místopředsedu asociace. Místopředseda asociace zastupuje předsedu asociace v jeho nepřítomnosti.

5. VR řídí činnost asociace v období mezi zasedáními VH. VR svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to zpravidla podle potřeby, minimálně však třikrát do roka. Členové VR se mohou účastnit zasedání VR např. i konferenčním hovorem nebo jinou vhodnou technickou formou.

6. Svolání VR musí být oznámeno členům VR nejpozději 5 dní před jejím konáním, a to písemně na adresu členského klubu, nebo e-mailem (nahlášeným jednotlivými zástupci členských klubů). Informaci o svolání VR je možno dále zveřejnit na webových stránkách asociace, případně na webových stránkách jednotlivých členských klubů asociace.

7. VR zejména:
a. svolává VH v termínech dle stanov asociace
b. svolává mimořádnou VH na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů asociace, v takovéto žádosti musí být uveden problém předkládaný k řešení VH
c. spravuje majetek asociace
d. navrhuje volební a jednací řád VH
e. schvaluje směrnici pro hospodaření s majetkem asociace
f. jmenuje pokladníka asociace
g. schvaluje přijetí nových členů
h. rozhoduje o vyloučení člena
i. vede seznam členů asociace

8. VR je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina právoplatných členů VR.

9. VR je oprávněna v nutných případech hlasovat „per rolam“, a to formou SMS, e-mailem, nebo telefonicky. Telefonický hovor může být v tomto případě nahráván. S touto skutečností je dotyčný člen VR obeznámen na začátku hovoru. V případě hlasování prostřednictvím SMS, nebo e-mailu je každý takto hlasující člen VR povinen v SMS zprávě (nebo e-mailu) zopakovat dotaz, nebo rozhodnutí, o němž hlasuje, a jednoznačným způsobem určit zda je PRO, PROTI, či se ZDRŽEL hlasování. Příjemce takovéto e-mailové, nebo SMS zprávy je povinen takovouto odpověď uschovat až do dalšího řádného zasedání VR, kde o takto proběhnutém hlasování „per rolam“ bude sepsán zápis a ověřen VR.

10. VR asociace rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů VR.

11. Člen VR je oprávněn použít při hlasování VR právo VETA, a to pouze v případě, že by platné rozhodnutí asociace přímo a nadměrně finančně zatížilo členský klub. VR může tento bod upřesnit v Hospodářské směrnici, nebo jiném platném dokumentu, pokud takový dokument vznikne.

12. Pokud dává člen VR prohlášení na veřejnosti, a toto prohlášení nebylo předem projednáno VR, je povinen dodatečně a v nejbližším možném termínu informovat VR. V takovýchto případech je člen VR oprávněn zveřejňovat a poskytovat jen takové informace, u nichž nemůže vzniknout pochybnost o oprávněnosti zveřejnění bez patřičného souhlasu VR.

Článek VIII.
Předseda asociace

1. Předseda asociace je statutárním orgánem asociace.

2. Předseda asociace je volen VR na dobu 2 let.

3. Předseda asociace je povinen dodržovat rozhodnutí VR.

4. Předseda je oprávněn zastupovat asociaci a jednat za asociaci samostatně. Za asociaci se podepisuje tak, že k názvu sdružení uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis. Dále mohou jménem sdružení jednat na základě rozhodnutí VR předsedou pověření zástupci členských klubů asociace. Tam kde je potřeba písemná forma, musí být toto pověření písemné.

5. V době nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci místopředseda.

6. Pokud dává předseda asociace prohlášení na veřejnosti, a toto prohlášení nebylo předem projednáno VR, je povinen dodatečně a v nejbližším možném termínu informovat VR. V takovýchto případech je člen VR oprávněn zveřejňovat a poskytovat jen takové informace, u nichž nemůže vzniknout pochybnost o oprávněnosti zveřejnění bez patřičného souhlasu VR.

Článek IX.
Revizní komise (RK)

1. RK kontroluje činnost asociace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí VH.
2. O výsledku revize podává písemnou zprávu VH.
3. Minimální počet členů RK je 1. O případném vyšším počtu členů RK rozhoduje VH hlasováním.
4. RK je volena VH na dobu 3 let.

Článek X.
Zásady hospodaření

1. Asociace hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Za hospodaření asociace odpovídá VR, která každoročně předkládá zprávu o hospodaření.
3. Zdroj příjmů tvoří příspěvky členů, sponzorské dary a ostatní příjmy. Z těchto zdrojů se hradí náklady na běžnou režii činnosti asociace.
4. Finanční prostředky se shromažďují na vlastním účtu sdružení u peněžního ústavu.

V Praze, dne 01.01.2001